-
Αρχική > Τοπικά νέα > ΔΥΠΑ: «Ανοίγει η πόρτα» του Ε.Σ.Υ. για χιλιάδες ανέργους άνω των 55 ετών

ΔΥΠΑ: «Ανοίγει η πόρτα» του Ε.Σ.Υ. για χιλιάδες ανέργους άνω των 55 ετών

«Ανοίγει η πόρτα» του Εθνικού Συστήματος Υγείας για χιλιάδες ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών.

Ειδικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης επιχορηγεί φορείς του δημόσιου τομέα της υγείας για την πρόσληψη υγειονομικών υπαλλήλων.

Έτσι, Δημόσια Νοσοκομεία θα έχουν την δυνατότητα να προσλάβουν υπαλλήλους με επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος μέχρι του ποσού των 750 ευρώ τον μήνα. Η διάρκεια της επιδότησης εκτείνεται σε διάστημα δύο ετών.

Μάλιστα, μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος θα καταστεί εφικτό να προσληφθούν συμβασιούχοι εργαζόμενοι οι οποίοι και θα παραμείνουν στις θέσεις τους, ανανεώνοντας τις συμβάσεις τους για ακόμα 2 χρόνια. Για αυτούς «ανοίγουν» 1.300 νέες θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης στον δημόσιο τομέα της υγείας, με τις ηλικίες των ωφελούμενων να ξεπερνούν τα 55 έτη και να φτάνουν έως και τα 67.

Επιχορήγηση στο 75% του μηνιαίου μισθού

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως. Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.

Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Για την πρόσληψη ανέργων, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του προγράμματος

Ωφελούμενοι του προγράμματος της παρούσας είναι άνεργοι ηλικίας 55 ετών έως 67 ετών, καθώς και άνεργοι άνωτων 67 ετών και έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους βάσει του προγράμματος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 28286/450/ 20-6-2017 (Β’ 2307) μετά τις 30-09-2023 και είχαν απασχοληθεί μέσω του προγράμματος αυτού στους φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Επιπρόσθετα οι ωφελούμενοι πρέπει: α) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ). β) να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών – μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).δ) Ειδικά για τους ανέργους ηλικίας άνω των εξήντα επτά ετών (67) και έως εβδομήντα τεσσάρων ετών (74), είναι δυνατή η ένταξή τους στο πρόγραμμα, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έπειτα από υπεύθυνη δήλωση του ανέργου πριν από την υπόδειξη του ότι δεν έχει θεμελιώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα και δεν έχει υποβάλει αίτηση για λήψη σύνταξης λόγω γήρατος.

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα για άτομα που: αα) θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή, ββ) δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

Οι άνεργοι δεν υποβάλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) σύμφωνα με όσα ορίσει η Δημόσια Πρόσκληση.Ως αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία (ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

 

ΔΥΠΑ: «Ανοίγει η πόρτα» του Ε.Σ.Υ. για χιλιάδες ανέργους άνω των 55 ετών

 

 

 

 

Top
Enable Notifications OK No thanks